Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16

id: 
2559

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8257

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με παρ. 6, του αρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του Ν. 4310/2014

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ», κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ». Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2016 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) βιογραφικό σημείωμα

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]