Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16

id: 
2398

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε από το αρθρ.95 του Ν. 4310/2014, ΦΕΚ 258/08-12-2014 Α')

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:

    1. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, χειμερινού εξαμήνου (προπτυχιακό πρόγραμμα)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76 και Δεριγνύ (τηλ:. 210-8203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr) μέχρι 31 Ιουλίου 2015.

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]