Πρόγραμμα "Όμιλος Πρακτικής Άσκησης ΕΡΑΣΜΟΣ+" ακαδ. έτους 2014-15 για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

id: 
2266

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+

Ακαδ. ΄Ετους 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας

προ- και μετα- πτυχιακού επιπέδου

που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού

στο πλαίσιο του
Προγράμματος: Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ οι φοιτήτριες και φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν, εκτός από την περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό, να διανύσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus.

Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Έρασμος+2014-2015 καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη με e-mail στην κα Μυρτώ Ραφαηλίδου (mrafailidou@aueb.gr) ή να την προσκομίσουν στο Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας (κα Κ. Γαλανάκη), επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 12 έως 30 Ιανουαρίου 2015.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μηνιαίο ποσό υποτροφίας Πρακτικής Άσκησης Έρασμος ανά Κράτος-Μέλος από τον ιστοχώρο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr

"Πρόγραμμα Erasmus+ Υποτροφίες Κινητικότητας στο εξωτερικό

στο πλαίσιο του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών - Έρασμος+"

Σχετικά με την περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, δεν υπάρχει προκαθορισμένη προθεσμία (δηλαδή συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής). Ωστόσο η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/9/2015. Ενδεικτικά αναφέρεται πως φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 1/7/2015, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τετράμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 1/6/2015, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ξεκινήσει πεντάμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 1/5/2015, κοκ.

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ομάδα Χώρες Ομάδας Μηνιαίο ποσό
Ομάδα 1 - χώρες με
υψηλό κόστος διαβίωσης
Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία,
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

580€

Ομάδα 2 - χώρες με
μεσαίο κόστος διαβίωσης
Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος,
Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

530€

Ομάδα 3 - χώρες με
χαμηλό κόστος διαβίωσης
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία,
Σλοβακία, ΠΓΔΜ

480€

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απ' ευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Erasmus+, πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να πάρουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr

www.iagora.net

www.placement-uk.com

www.directemploi.com

www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση), προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus+ αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS" που ακολουθεί και να το δώσουν για υπογραφή στον ακαδημαϊκό τους συντονιστή, αφού το υπογράψουν πρώτα οι ίδιοι.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus+, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα γιά την λήψη της υποτροφίας Erasmus+ Όμιλος Πρακτικής Άσκησης.

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό ή στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Erasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας.

Αίτηση

"Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS"


Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής Ιωάννης Λοϊζίδης

τηλ. 210-8203 197- e-mail: loiz@aueb.gr

Οικονομικής Επιστήμης

Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

τηλ. 210-8203 447 - e-mail: miaouli@aueb.gr

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

τηλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr

Αναπλ. Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος

τηλ.:210-8203 804 - email: avrehop@aueb.gr

Αναπλ. Καθηγητής Eric Soderquist

τηλ.:210-8203 679 - email: soderq@aueb.gr

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

τηλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Αναπλ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

τηλ. 210-8203 169 - e-mail: sspyrou@aueb.gr

Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας

τηλ. 210-8203 463 - e-mail: aballas@aueb.gr

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα

τηλ. 210-8203 417 - e-mail: mvakola@aueb.gr

Πληροφορικής

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Τηλ. 210-8203 505 - e-mail: dgrit@aueb.gr

Επικ. Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

Τηλ 210-8203 577 - email: eugenie@aueb.gr

Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Τηλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr
Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά

Τηλ. 210-8203 521 - e-mail: livada@aueb.gr


Διοικητικοί Υπεύθυνοι Τμημάτων

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αποστολοπούλου Δήμητρα

Τηλ. 210-8203 106, e-mail: deos@aueb.gr

Οικονομικής Επιστήμης

Μουρίκη Αναστασία

Τηλ. 210-8203 319, -320, e-mail: oth.mouriki@aueb.gr

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Χατζηδημητρίου Δήμητρα

Τηλ. 210-8203 129, e-mail: dmc@aueb.gr

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παπαβασιλείου Βασιλική

Τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κατζιλιέρη Αύρα

Τηλ. 210-8203 322, e-mail: avrakat@aueb.gr

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Σταματίου Σταυριάννα

Τηλ. 210-8203 102, e-mail: stavri@aueb.gr

Πληροφορικής

Γαδ Μάρκος

Τηλ. 210-8203 316, e-mail: marg@aueb.gr

Στατιστικής

Γιαμαλάκη Ζαφειρώ

Τηλ. 210-8203 112, e-mail: zafeiro@aueb.gr


Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Erasmus+

Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr

Μυρτώ Ραφαηλίδου, τηλ. 210-8203 216, e-mail: mrafailidou@aueb.gr