Προκηρύξεις (4) θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
40

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 255/23-4-2007 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 258/23-4-2007 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στα Οικονομικά της Βιομηχανίας» για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου θηνών.

Στο ΦΕΚ 262/23-4-2007 (τεύχος τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων»

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομική».

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Ιουλίου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος ( κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203309).

   Αθήνα, 10 Μαΐου  2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Καθηγητής