Προκήρυξη Υποτροφιών Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» ακαδ. έτους 2016-17

id: 
2800

Προκήρυξη Υποτροφιών Εκκλησιαστικού Ιδρύματος

«Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» ακαδ. έτους 2016-17

Το Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, προκηρύσσει, σύμφωνα με το ΦΕΚ113/Β/29-1-2009, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τις κάτωθι υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Χορηγούνται έως τέσσερες (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίας, οι οποίοι φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε ανωτέρω Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 241 00, Καλαμάτα.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης Δικαιολογητικών

Σάββατο 1/10/2016 και ώρα 10:00-12:00

Παρασκευή 7/10/2016 και ώρα 17:00-19:00

Σάββατο 8/10/2016 και ώρα 10:00-12:00

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Η δε 8η Οκτωβρίου 2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Τηλ. Επικοινωνίας 6937 482151

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: taamfimm@yahoo.gr

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση (να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αίτησης χορηγείται από τη Γραμματεία του Ταμείου.

2) Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

3) Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

4) Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (Πρωτότυπη)

5) α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγούμενου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος).

και β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική, η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία ΔΟΥ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9).

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, από το οποίο θα προκύπτει: α) η Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών), και γ) καταγωγή και μόνιμη κατοικία (Πρωτότυπο)

7) Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (Πρωτότυπη)

8) Βεβαίωση από τον Εφημέριο της Ενορίας, ότι ο αιτών/η αιτούσα είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πρωτότυπη)

9) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

10) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, το οποίον κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τη Γραμματεία του Ιδρύματος

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/τρια.

Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως τη λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.