Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής

id: 
2854

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)».

  Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης, τηλ. 210-8203 126, email: ngm@aueb.gr

 2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Content - centric network topology management and Software- Defined Networking».

  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Group communication for the Internet-of-Things».

  Υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μέσω του έργου POINT: "IP Over ICN- the better IP?", χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon 2020), ή άλλων σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

  Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γ. Πολύζος, τηλ. 210-8203 650, email: polyzos@aueb.gr

 3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας».

  Επιβλέπων Αν. Καθηγητής κ. Β. Βασσάλος, τηλ. 210-8203124, email: vassalos@aueb.gr

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Na καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο postgrad@aueb.gr).
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου,ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]