Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής

id: 
2619

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)».


  Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr

 2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων».

  Επιβλέπων Καθηγητήςκ. Ι. Μήλης, τηλ. 210-8203537, email: milis@aueb.gr

 3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση μεγάλων δεδομένων με προστασία ιδιωτικότητας».

  Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αυξητική ολοκλήρωση και εξόρυξη δεδομένων (Incremental data mining and integration».

  Για τις δύο ανωτέρω θέσεις προβλέπεται αμοιβή.

  Επιβλέπων Αν. Καθηγητής κ. Β. Βασσάλος, τηλ. 210-8203124, email: vassalos@aueb.gr

 4. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων κοινωνικών μέσων (social media) και δικτύων».

  Επιβλέπων Επικ. Καθηγητής κ. Ι. Κουτσόπουλος, τηλ. 210-820933, email: jordan@aueb.gr

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Na καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, αυτοί θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Να καταθέσουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τους.
 3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
 4. Να καταθέσουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ενδιαφερόντων.
 6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικής διατριβής από την περιοχή που έχει προκηρυχθεί.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εκθέσεων κ.λπ. (αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο postgrad@aueb.gr )
 8. Να αποστείλουν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

Η επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να υποβάλει τους υποψηφίους σε εξετάσεις γραπτές ή και προφορικές.

Συνεκτιμώμενα στοιχεία για την επιλογή είναι:

 1. Οι Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 2. Η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 3. Η εν γένει επιστημονική του δραστηριότητα (ερευνητική ή διδακτική πείρα), τυχόν δημοσιεύσεις, σεμινάρια ή μεταπτυχιακά μαθήματα, η επαγγελματική εμπειρία και ότι άλλο θετικό στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]