Προκήρυξη οκτώ (8) Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής