Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

id: 
31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 620/17.8.2007 (Τεύχος Γ’) δημοσιεύτηκε η προκηρύξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

-Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική".

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 18  Νοεμβρίου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203300, 210-8203302 και 210-8203322.

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής