Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα, Γλώσσες και Τεχνικές Διαχείρισης Πληροφορίας»

id: 
2760

ΑΔΑ: 66ΝΕ469Β4Μ-06Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001353414

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 4200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 480/30-5-2016 (τεύχος τρίτο), δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 1322 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας για το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Β': «Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων»

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα, Γλώσσες και Τεχνικές Διαχείρισης Πληροφορίας».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 29 Αυγούστου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και στη Γραμματεία του Τμήματος , τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: infotech@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής: www.cs.aueb.gr.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας.

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]