Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές και Συστήματα Υπολογιστών»

id: 
2843

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001561324

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 6459/06-10-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 922/28-09-2016 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 4876 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α': «Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδατου Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές και Συστήματα Υπολογιστών».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

* Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο.

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]