Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση»

id: 
2429

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 5314/01-09-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 802/11-08-2015 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ'αριθμ. 3047 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Β': «Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων»

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210.8203314, e-mail: infotech@aueb.gr.

 

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]