Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επίσημες Στατιστικές»

id: 
2427

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 5296/31-08-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 802/11-08-2015 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 2651 προκήρυξη τηςπαρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίαςτης Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επίσημες Στατιστικές».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης

λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στο πληροφοριακόσύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίσηδικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, και να τα καταθέσουν σεηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφήςστη Γραμματεία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος

Στατιστικής, τηλ. 210-8203111-113, e-mail: stat@aueb.gr.

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
Καθηγητής*

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]