Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Συστήματα Παράστασης και Διαχείρισης Γνώσης και Συλλογισμού»

id: 
321

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 756/14-08-2008 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας B': «Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων»

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Συστήματα Παράστασης και Διαχείρισης Γνώσης και Συλλογισμού».

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για τη θέση λήγει την 3 Νοεμβρίου 2008.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018