Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στον Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων και την Υπολογιστική Γεωμετρία"

id: 
340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 929/7-10-2008 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Τομέας Α': «Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στον Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων και την Υπολογιστική Γεωμετρία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210.8230940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018