Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου του Τμήματος Στατιστικής κατά το ακαδ. έτος 2016-17

id: 
2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 6125

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

(Σύμφωνα με παρ.6, άρθρο 29 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013, το άρθρο 95 του Ν.4310/2014, το άρθρο 44 του Ν.4369/2016, το άρθρο 58 του Ν.4386/2016)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου (φροντιστήρια-ασκήσεις) στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το ακαδ. έτος 2016-2017:

«Μαθηματική Ανάλυση-Γραμμική Άλγεβρα»

Ο ακαδημαϊκός υπότροφος θα προσφέρει συμπληρωματική φροντιστηριακή διδασκαλία και εργαστηριακό έργο στη χρήση λογισμικού Matlab και Maple στο μάθημα του Μαθηματικού Λογισμού. Θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ), (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: stat@aueb.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 112-3).

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του τμήματος

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]