Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Μεταγλωττιστές" κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-2015

id: 
2233

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου του 34 Ν. 4115/2013

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, στο γνωστικό αντικείμενο "Μεταγλωττιστές", κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική / Επιστήμη Υπολογιστών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η συνάφεια του Διδακτορικού Διπλώματος και η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών,

δ)αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται και

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]