Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018

id: 
2758

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 840

ΠΡΟΣ

τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων και τους υπηρετούντες Λέκτορες

του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

(στην 9η συνεδρίασή της, την 25η Μαΐου 2016)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4076/2012 ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α' «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το Ν.4115/2013 ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α' «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ.Α' «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.4009/2011, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 (περίπτωση 1 και 2) του άρθρου 4 του Ν.4076/2012 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013.

  2. Τις διατάξεις του εδαφίου α, της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν. 4009/2011.
  3. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012.
  4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4076/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 7 του Ν. 4186/2013.
 2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4567/2-7-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αθανασίας Πουλούδη του Δημητρίου, ως Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για τα ακαδημαικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 (ΦΕΚ 410/15-7-2014, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
 3. Την υπ' αριθμόν Φ.122.1/759/109090/Β23/18.09.2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΠΑ «Εγκύκλιος εφαρμογής του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012».
 4. Τη με αριθμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β') απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 4076/2012 άρθρο 3, παρ.1, περίπτωση 2γ.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010, τ.Α') ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013, τ.Α'), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ/2010/30.09.2010 απόφαση.
 6. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν. 3443/27.02.2006 (ΦΕΚ 41/27-02-2006 τ.Α') «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις»
 7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (9η Συνεδρίαση, 25ης Μαΐου 2016), δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος λόγω της λήξης της θητείας του υπηρετούντος την 31η .08.2016. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 • Την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2016 έως 31.08.2018 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2016. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.

ΟΡΙΖΕΙ

 • Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30ητου μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη ημέρα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα εφορευτική επιτροπή.

 • Ως όργανο διενέργειας των εκλογών Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

ΚΑΛΕΙ

 • Τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας από την 15η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, έως την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Τη διαδικασία διενέργειας των εκλογών, ως εξής:

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους.

Οι Καθηγητές μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν.

Για την ανακήρυξη των υποψηφίων η, ορισθείσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων από την, ορισθείσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο πίνακας των υποψηφίων αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Εκλέκτορες - δικαίωμα άσκησης εκλογικού δικαιώματος

 1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές όλων των βαθμίδων (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές) και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος και έχει διετή θητεία.

 2. Στο εκλεκτορικό σώμα μπορούν να μετέχουν και όσοι απουσιάζουν με εκπαιδευτική ή άλλου είδους νόμιμη άδεια, διακόπτοντας την άδειά τους (άρθρο 65, παρ.4 του Π.Δ. 160/2008 και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμόν 441/2009). Όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση της άσκησης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τη διενέργεια των εκλογών αυτών (άρθρο 24, του Ν. 4009/2011).

Κατάλογοι

Η εκλογή θα γίνει βάσει εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι περιέχουν την υπό του νόμου προβλεπόμενη κατηγορία εκλεκτόρων και οι οποίοι τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος, ήτοι τη Διεύθυνση Διοικητικού, και εγκρίνονται από τον Πρύτανη πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οπότε και οριστικοποιούνται. Μετά την έγκριση των καταλόγων θα παραδοθούν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλεκτορικού σώματος, ήτοι αύξηση-μείωση λόγω παραιτήσεων, κ.ά. μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, θα ανακοινώνονται έγκαιρα στο Τμήμα και στην Εφορευτική Επιτροπή.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 • Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Κατατίθενται επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος.

Γ. ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας τη δεκάτη (10η) πρωινή και ώρα λήξης τη δεκάτη πέμπτη (15η) απογευματινή.

Δ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ορισμός της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση της 9ης Συνέλευσης του Τμήματος την 25η Μαΐου 2016, ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Π. Λουρίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής

 2. Κ. Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας
 3. Ι. Μούρτος, Επίκουρος Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Α.Πουλυμενάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 2. Ε. Κρητικός, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Γ.Δουκίδης, Καθηγητής

Τα καθήκοντα του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής ανατίθενται στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Π. Λουρίδα.

Ε. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και το άρθρο 5 της με αριθμό Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013, τ.Β') απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υποστηρίζεται τεχνολογικά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

 • Μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (Url) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην εφορευτική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν αμελλητί να προβούν στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

 • Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρήσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρησης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα.
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του που απευθύνεται στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορούν να παρίστανται κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

ΣΤ. ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρεί νέες ψήφους. Το αργότερο εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγουν όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας προκειμένου να προβούν στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα τελικά αποτελέσματα και εξάγει όλα τα ψηφοδέλτια. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β'), άρθρο 5, παρ.2. Για την εκλογή δε του υποψηφίου η εφορευτική επιτροπή συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Συμβούλιο, στον Πρύτανη και στη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τη γνωστοποίησή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση του σχετικού πίνακα στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η εφορευτική επιτροπή δε, έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος.

Ζ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:

  Α) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και

  Β) οι υποψήφιοι ή κατ' εξουσιοδότησή τους ορισμένοι αντιπρόσωποι.

 2. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν αποκλειστικά:

  Α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων,

  Β) η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων και

  Γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψήφων.

 3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Εφορευτική Επιτροπή. Ειδικώς, οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (Α) της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ψηφοφορίας, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα επ' αυτών το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή τους και επί αποδοχής αυτών αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και σε αυτή του Τμήματος, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

 

ΝΑΝΣΥ ΠΟΥΛΟΥΔΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
*Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Πρύτανη του Ο.Π.Α., Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη,

 • Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α., Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο
 • Γραμματέα του Ο.Π.Α., κ. Γ. Κακούρο
 • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών & Οργάνων
 • Γραμματεία Συγκλήτου

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]