Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής