Προκήρυξης μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Τιμολόγηση»

id: 
2727

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00001273483

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 3326/27-5-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 328/8-4-2016 (τεύχος Γ') δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 957/15-02-2016 προκήρυξη της

παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό

αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Τιμολόγηση».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης

λήγει στις 27 Ιουλίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]