Πράξη συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών