Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5 %)

id: 
2264

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5 %)

Σύμφωνα με την 211994/Ζ1/24.12.2014 (ΦΕΚ 3666/31.12.2014, Τ. Β'), οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησης τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α').

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από τη Δευτέρα 19-1-2015 έως τη Δευτέρα 2-2-2015 (δεδομένου ότι η 31.1.2015 είναι Σάββατο) στην οικεία Γραμματεία τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00, συνοδευόμενη από:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησης τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκεκριμένη χρήση.
  2. Αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]