Μετά την επιτυχία του Πανεπιστημίου μας στο πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ", ακολουθεί η επιτυχία με την έγκριση νέων προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "Θαλής"

id: 
1210

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζει τα Προγράμματα "Ηράκλειτος ΙΙ" και "Θαλής" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Το πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ" αφορά στη χρηματοδότηση της διδακτορικής έρευνας, η οποία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο νέος ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις, καθώς και δεξιότητες σε τεχνικές έρευνας.

Μέσω των υποτροφιών διεξαγωγής διδακτορικής έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των Υποψήφιων Διδακτόρων (ΥΔ) που συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στα Πανεπιστήμια σημαντικών νέων ερευνητών. Η χρηματοδότηση της έρευνας ΥΔ συμβάλλει, ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.

Από τον Σεπτέμβριο του 2010 εγκρίθηκαν αναδρομικά για το Πανεπιστήμιό μας 33 προτάσεις για το Πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ".

Μετά την επιτυχία του Πανεπιστημίου μας στο πρόγραμμα "Ηράκλειτος ΙΙ", ακολουθεί η επιτυχία με την έγκριση τεσσάρων προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "Θαλής".

Το πρόγραμμα "Θαλής" αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό.

Μέσω της ενίσχυσης της διεπιστημονικής και διιδρυματικής έρευνας, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ερευνητών που θα συμμετέχουν, ενώ παράλληλα προάγεται η συνεργασία των ερευνητικών ομάδων.

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τους υποψήφιους διδάκτορες ανά Πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Πρόγραμμα Ηράκλειτος ΙΙ

Πρόγραμμα Θαλής