Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση και Διδακτικού Προσωπικού για Σύντομης Διάρκειας Διδασκαλία σε Ιδρύματα-Εταίρους

Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση και Διδακτικού Προσωπικού για Σύντομης Διάρκειας Διδασκαλία σε Ιδρύματα-Εταίρους


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην κινητικότητα α) του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις επιλέξιμων Ευρωπαϊκών χωρών με αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση και β) του διδακτικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε πανεπιστήμια με τα οποία το ΟΠΑ έχει υπογεγραμμένη διμερή συμφωνία Erasmus+.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
20 Ιανουαρίου 2017 - 10 Φεβρουαρίου 2017

Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

Η κινητικότητα, που μπορεί να υλοποιηθεί από το τέλος Φεβρουαρίου 2017 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017, θα πρέπει να διαρκεί κατ' ελάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες, συν δύο (2) ημέρες, μία για τη μετάβαση στο εξωτερικό και μία για την επιστροφή (προαιρετικά). Τα μέλη διδακτικού προσωπικού που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα "σύντομης διάρκειας διδασκαλία στο εξωτερικό" πρέπει να πραγματοποιήσουν κατ? ελάχιστο 8 ώρες διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (ασχέτως των ημερών παραμονής τους εκεί).

Η επιλογή των αιτήσεων για τους διδάσκοντες θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές Erasmus+ των Τμημάτων του ΟΠΑ. Σημειώνεται ότι, οι διδάσκοντες οφείλουν να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα προσφέρουν στους φοιτητές τους κατά το διάστημα της απουσίας τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση του Ομίλου ΟΠΑ με το ΙΚΥ, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων οι παρακάτω πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ:

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως υποτροφία κινητικότητας το ποσό του αεροπορικού τους εισιτηρίου, σύμφωνα με τη ζώνη χιλιομετρικής απόστασης, χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό (online) μετρητή απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.

Ποσά χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης
Βασική Δράση 1 - Μαθησιακή Κινητικότητα - Κινητικότητα προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

1 . Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ.:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ.:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ.:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ.:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ. ή άνω :

1100 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

2 . Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Κινητικότητα προσωπικού

Χώρα υποδοχής

Ημερήσιο ποσό σε ευρώ

Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

144

Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία

126

Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

108

Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία

90

 

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας της Διεύθυνσης Διοικητικού που αφορά την υποβολή και έγκριση αιτημάτων του διοικητικού προσωπικού, μελών ΕΔΙΠ και μελών ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου καθώς και χορήγησης άδειας για μετακίνηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+, Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού».

1. Ανάρτηση ανακοίνωσης του γραφείου Erasmus+ στον ιστότοπο του Πανεπιστήμιου (www.aueb.gr) σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού ΟΠΑ στο Πρόγραμμα «Erasmus+, Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού». Επιπλέον ηλεκτρονική αποστολή της ανακοίνωσης στο προσωπικό του Ιδρύματος. Στην ανακοίνωση ορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, επισυνάπτεται το έντυπο υποβολής της αίτησης και παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.

2. Υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ήδη το Ίδρυμα υποδοχής, χρειάζεται να το αναγράφουν, ενώ όσοι βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης ιδρύματος υποδοχής ενημερώνουν σχετικά το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το σημείο στο οποίο βρίσκεται η επικοινωνία τους με το Ίδρυμα υποδοχής.

3. Παρακάτω παρουσιάζονται τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ισχύουν για όλα τα επιμέρους προγράμματα του Erasmus+ (Πρόγραμμα Κλασσικής Κινητικότητας, Πρόγραμμα διεθνούς Κινητικότητας και Πρόγραμμα Ομίλου Κινητικότητας Ο.Π.Α) :

Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 • Συνάφεια του αντικειμένου της εργασίας με το αντικείμενο της επιμόρφωσης.
 • Επαρκής γνώση της γλώσσας στην οποία πραγματοποιείται η επιμόρφωση. (Ελάχιστο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας θεωρείται το B2)
 • Σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του υπαλλήλου.
 • Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν τη μικρότερη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας σε προηγούμενα έτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα

 • Συμπλήρωση της αναρτημένης φόρμας συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Συμπλήρωση φόρμας που περιγράφει το αντικείμενο εργασίας του ενδιαφερόμενου και τα προβλεπόμενα οφέλη από την κινητικότητα που επιθυμεί να πραγματοποιήσει και φέρει την έγκριση του προϊσταμένου
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (το συγκεκριμένο επίπεδο υποδηλώνει καλή γνώση της γλώσσας στην οποία πραγματοποιείται η επιμόρφωση)

4. Το γραφείο Διεθνών Σχέσεων, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τις αξιολογεί ως προς τα τυπικά κριτήρια και συντάσσει τεκμηριωμένη πρόταση επιλογής, με αναφορά σε προγενέστερες μετακινήσεις των ενδιαφερομένων.

5. Το γραφείο Διεθνών Σχέσεων υποβάλει την πρότασή του, μαζί με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στη Διεύθυνση Διοικητικού, η οποία εισηγείται στον κ. Δ. Μπουραντώνη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην τελική επιλογή των υποψηφίων. Για την επιλογή υπαλλήλων του ΕΛΚΕ/Ο.Π.Α. εισηγείται στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, ο Προϊστάμενος Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια επιλογής.

6. Τα αποτελέσματα της επιλογής ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη λίστα περιλαμβάνονται και επιλαχόντες, σε περίπτωση που κάποιοι από τους επιλεγέντες δεν συμμετάσχουν τελικά στο πρόγραμμα.

7. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι που έχουν επιλεγεί πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που ενέχει θέσει δήλωσης των επιμέρους λόγων που υποστηρίζουν την εν λόγω μετακίνηση. Πιο συγκεκριμένα σε μία σελίδα A4 o υποψήφιος για μετακίνηση παρουσιάζει τους επιμέρους λόγους που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα της μετακίνησής του.

8. Αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία μετακίνησης με το ίδρυμα υποδοχής, και πριν υπογραφεί η σύμβαση χρηματοδότησης ΙΚΥ, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Ο.Π.Α. (μόνιμοι και ΙΔΑΧ), τα μέλη ΕΤΕΠ και τα μέλη ΕΔΙΠ πρέπει να υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Διοικητικού αίτηση χορήγησης άδειας μετακίνησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι:

 • Αποδοχή από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Πρόγραμμα επιμόρφωσης
 • Έγκριση από τον άμεσο προϊστάμενο του ενδιαφερόμενου ότι η απουσία του το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν παρακωλύει το έργο της υπηρεσίας.

9. Η άδεια μετακίνησης χορηγείται από τον κ. Δ. Μπουραντώνη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, αφού εκτιμηθεί ότι συντρέχουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Υποβολή αιτήσεων από 20 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 2017 στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και συγκεκριμένα στα στελέχη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Ο.Π.Α : Ντέλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com ) και Μυρτώ Ραφαηλίδου (mrafailidou@aueb.gr ).

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017, 
Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Βασική Δράση 1 - Κινητικότητα Προσωπικού στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εξαιρείται η κινητικότητα φοιτητών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

 • Ο δικαιούχος δηλώνει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) τον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας κινητικότητας στο πλαίσιο της οποίας έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.
 • Εάν δεν πραγματοποιήθηκε μετακίνηση ή εάν οι δαπάνες ταξιδίου καλύφθηκαν από άλλες πηγές και όχι από πόρους του Προγράμματος Erasmus + (π.χ. άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα κινητικότητας βρίσκεται ήδη στον τόπο προορισμού για δραστηριότητα διαφορετική από αυτή για την οποία έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση βάσει της Σύμβασης), ο δικαιούχος δηλώνει την περίπτωση αυτή στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) για κάθε δραστηριότητα κινητικότητας για την οποία τούτο ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χορηγείται επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.
 • Για τον καθορισμό της εκάστοτε ζώνης χιλιομετρικής απόστασης, ο δικαιούχος χρησιμοποιεί το διαδικτυακό (online) μετρητή απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.
 • Εξ ορισμού, ως τόπος προέλευσης νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός αποστολής, ενώ ως τόπος διεξαγωγής της δραστηριότητας νοείται ο τόπος στον οποίο εδρεύει ο οργανισμός υποδοχής. Σε περίπτωση που δηλώνεται διαφορετικός τόπος προέλευσης ή τόπος προορισμού, ο δικαιούχος αιτιολογεί αυτή τη διαφοροποίηση στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool).

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

 • Ο δικαιούχος καταγράφει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων κινητικότητας που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα, κάθε δραστηριότητα κινητικότητας για την οποία έχει διατεθεί στον δικαιούχο επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών. Για όλες τις
 • δραστηριότητες κινητικότητας, εκτός της κινητικότητας φοιτητών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο δικαιούχος δύναται να προσθέσει μια ημέρα για μετακίνηση ακριβώς πριν από την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, καθώς επίσης και μια μέρα για μετακίνηση αμέσως μετά από την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, αν είναι απαραίτητο. Αυτές οι επιπλέον ημέρες για μετακίνηση λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών.
 • Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες κινητικότητας υποβάλλουν την έκθεσή τους αναφορικά με τη δραστηριότητα μέσω διαδικτυακού (online) ερωτηματολογίου, στο οποίο παρέχουν την ανατροφοδότησή τους με πραγματικές πληροφορίες, καθώς και το πώς αξιολογούν οι ίδιοι την περίοδο δραστηριότητας στο εξωτερικό, την προετοιμασία της και το στάδιο που αφορά στην παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας. Τα Ιδρύματα Αποστολής δύναται να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες που δεν υποβάλλουν τη σχετική αναφορά να επιστρέψουν μέρος ή ολόκληρης της επιχορήγησης που έλαβαν από κονδύλια της Ε.Ε.
ID: 
60