Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς ή Διετούς Κύκλου Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδ. έτους 2016-2017

id: 
2693

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς ή Διετούς Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακαδ. έτους 2016-17.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις για κατάταξη, πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, και κατόχων πτυχίων Ανωτέρω Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου για το ακαδ. έτος 2016-17, σε ποσοστό 12%, επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

  • Ποσοτικές Μέθοδοι Ι(Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

  • Μικροοικονομική Ι
  • Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2016

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου.

  • Αντίγραφο πτυχίου με Αναλυτική Βαθμολογία.
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Για τους Πτυχιούχους του Εξωτερικού: Συνυποβάλλεται και Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Οι πτυχιούχοι ισοτίμων τμημάτων ΤΕΙ εξωτερικού και Ανωτέρων Σχολών Εξωτερικού, συνυποβάλουν βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΙΤΕ.

Το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις: 1-20 Δεκεμβρίου 2016. Οι υποψήφιοι, για να καταταγούν, πρέπει να έχουν προαγωγικό βαθμό και στα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

ΥΛΗ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι

(ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2115)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Ρυθμός Μεταβολής και Παράγωγος Συνάρτησης, Διαφόριση Συναρτήσεων - Κανόνες Παραγώγισης, Κανόνας της Αλυσίδας - Κανόνας της Αντίστροφης Συνάρτησης - Διαφόριση Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων, Ποσοστιαίος Ρυθμός Μεταβολής - Ελαστικότητα - Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης - Κυρτότητα, Μερική Παράγωγος - Ολικό Διαφορικό - Ολική Παράγωγος - Ιακωβιανός Πίνακας - Εσσιανός Πίνακας, Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση - Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών.

Κύριο Σύγγραμμα - Βοήθημα

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2008.

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ΟΔΕ 2113)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης

Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα στις Αγορές Προϊόντων, Αγορές σε Δράση, Φόροι, Παγκόσμιες Αγορές σε Δράση, Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο με Ενιαία Τιμή, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.

Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα

(1) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2008.

(2) «Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

Σημείωση

Η εξέταση του μαθήματος θεωρεί ως δεδομένη τη γνώση της ύλης του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι Ι / Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Α΄ Έτους Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2110)

Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης - Κύρια Συγγράμματα

  1. Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες - Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο., εκδόσεις Rosilli (2010): Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

  2. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων - Μακρυδημήτρης Α., εκδόσεις Καστανιώτη (2004): Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018