Κατάθεση προσφορών για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με μεταφορική εταιρία

id: 
3017

Κατάθεση προσφορών για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με μεταφορική εταιρία

Ανακοινώνεται ότι, με την αρ. πρωτ. 8087/2-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005498476 2016-12-02, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «σύναψη ετήσιας σύμβασης με μεταφορική εταιρία», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-8203 284.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018