Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2662/28-4-2017  Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006121126 2017-04-28, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης στο κτίριο Τροίας και Σπετσών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών είτε έντυπα στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

Οι προσφορές κατατίθενται είτε έντυπα στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 14.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -264, -214, -215.

 

ID: 
185

Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2017