Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Πανεπιστημίου, έτους 2017

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Πανεπιστημίου, έτους 2017»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8669/21-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005621950 2016-12-22, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Πανεπιστημίου, έτους 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
33

Τελευταία ενημέρωση: 23-12-2016