Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2997

Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7646/14-11-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005387730 2016-11-14, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, 264, 214, 215.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018