Κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) συνολικά Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
2879

Κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) συνολικά Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7361/3-11-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005337712 2016-11-04, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) συνολικά Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.