Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α.

id: 
3004

Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α.

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7615/4/2016-2017/5.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005437310 2016-11-23, το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α.» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018