Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Γραφείου Φοιτητικής Λέσχης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8308/5/2016-2017/7.1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005575596 2016-12-14, το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του γραφείου Φοιτητικής Λέσχης» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8223 360.

ID: 
25

Τελευταία ενημέρωση: 16-12-2016