Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 
 Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1619/15-3-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ0053924324 2017-03-15, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 22α Μαρτίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
 

ID: 
110

Τελευταία ενημέρωση: 16-03-2017