Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την αγωνιστική ομάδα της καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών – γυναικών) της Φοιτητικής Λέσχης

Κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την αγωνιστική ομάδα της καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών – γυναικών) της Φοιτητικής Λέσχης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1786/21-03-2017 Εντολή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005953746 2017-03-22, το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την αγωνιστική ομάδα της καλαθοσφαίρισης (τμήμα ανδρών – γυναικών) της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο τη Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ (ή ηλεκτρονικά στο flesxi@aueb.gr) μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 . Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8203 223 και 210 8203 201.

ID: 
125

Τελευταία ενημέρωση: 22-03-2017