Κατάθεση προσφορών για την επιλογή αναδόχου για «1) Τεχνικές εργασίες αναμόρφωσης του αιθρίου οδού Μαυροματαίων: α. Διόρθωση ρήσεων δαπέδου, β. Χρωματισμός δαπέδου, μεταλλικών στεγάστρων, και τοιχοποιίας.

Κατάθεση προσφορών για τηνεπιλογήαναδόχου για «1) Τεχνικές εργασίες αναμόρφωσης του αιθρίου οδού Μαυροματαίων: α. Διόρθωση ρήσεων δαπέδου, β. Χρωματισμός δαπέδου, μεταλλικών στεγάστρων, και τοιχοποιίας. 2) Οικοδομικές εργασίες επισκευής σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ: α. Εξωτερικός χώρος, Αίθουσα Πειραιώς, β. Κοινόχρηστος χώρος έξω από Φοιτητική Λέσχη, Κεντρικό Κτίριο Υπoγείου, γ. Επαναχρωματισμός κουφωμάτων, δ. Τοπικές επισκευές έξω από το Αναγνωστήριο και το τμήμα περιοδικών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1082/23-2-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005837629, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «1) Τεχνικές εργασίες αναμόρφωσης του αιθρίου οδού Μαυροματαίων: α. Διόρθωση ρήσεων δαπέδου, β. Χρωματισμός δαπέδου, μεταλλικών στεγάστρων, και τοιχοποιίας. 2) Οικοδομικές εργασίες επισκευής σε διάφορους χώρους του ΟΠΑ: α. Εξωτερικός χώρος, Αίθουσα Πειραιώς, β. Κοινόχρηστος χώρος έξω από Φοιτητική Λέσχη, Κεντρικό Κτίριο Υπόγειο, γ. Επαναχρωματισμός κουφωμάτων, δ. Τοπικές επισκευές έξω από το Αναγνωστήριο και το τμήμα περιοδικών.» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι 02-03- 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210- 8203 284, 264.

ID: 
82

Τελευταία ενημέρωση: 28-02-2017