Κατάθεση προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, αφαλών κλειδαριών, συρτών, πόμολων και σουστών, καθώς και την προμήθεια κλειδιών, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπισ

Κατάθεση προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, αφαλών κλειδαριών, συρτών, πόμολων και σουστών, καθώς και την προμήθεια κλειδιών, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια του έτους 2017

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8314/09-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005544634 2016-12-09, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων τύπων κλειδαριών, αφαλών κλειδαριών, συρτών, πόμολων και σουστών, καθώς και την προμήθεια κλειδιών, τηλεχειριστηρίων κλπ, για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το έτος 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
20

Τελευταία ενημέρωση: 09-12-2016