Κατάθεση προσφορών για την «Επισκευή καθισμάτων σε Αίθουσες και Εργαστήρια του Ο.Π.Α.»

Κατάθεση προσφορών για την «Επισκευή καθισμάτων σε Αίθουσες και Εργαστήρια του Ο.Π.Α.»
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5099/21-7-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001740080 2017-07-24, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Επισκευή καθισμάτων σε Αίθουσες και Εργαστήρια του Ο.Π.Α.», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο Πρωτοκόλλου  του Πανεπιστημίου σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215
ID: 
330

Τελευταία ενημέρωση: 24-07-2017