Κατάθεση προσφορών για την «Αγορά δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση ICAP Data για το έτος 2017-2018», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Αγορά δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση ICAP Data για το έτος 2017-2018

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4361/30-06-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001700355 2017-07-17, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Αγορά δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση ICAP Data για το έτος 2017-2018» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264, 215.

ID: 
320

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2017