Κατάθεση προσφορών για Σύναψη Συμφωνητικού για «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών/ζημιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑ»

Κατάθεση προσφορών για Σύναψη Συμφωνητικού για «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών/ζημιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑ» 
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3527/31-05-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006271458 2017-06-01, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για Σύναψη Συμφωνητικού για «Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης βλαβών/ζημιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
ID: 
274

Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2017