Κατάθεση προσφορών για προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr, και πενήντα (50) δεσμίδων Α3 80gr συσκευασμένο με αδιάβροχο υλικό για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος

id: 
2880

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr, και πενήντα (50) δεσμίδων Α3 80gr συσκευασμένο με αδιάβροχο υλικό για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7321/2-11-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005328368 2016-11-02, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) δεσμίδων φωτοτυπικού λευκού χαρτιού Α4, 80gr, και πενήντα (50) δεσμίδων Α3 80gr συσκευασμένο με αδιάβροχο υλικό για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.