Κατάθεση προσφορών για «Τοπικές Στεγανοποιήσεις σε υπόγειους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3842/12-06-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ001528930 2017-06-13, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Τοπικές Στεγανοποιήσεις σε υπόγειους χώρους του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -264, -214, -215.
ID: 
284

Τελευταία ενημέρωση: 13-06-2017