Επανάληψη της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης, Επισκευής και Επίβλεψης των Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων του ΟΠΑ»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3774/08-06-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006307059 2017-06-09, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επανάληψη της διαδικασίας για επιλογή αναδόχου για «Εργασίες Συντήρησης, Επισκευής και Επίβλεψης των Κεντρικών και Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.
 
 
ID: 
282

Τελευταία ενημέρωση: 09-06-2017