Δικαιολογητικά εγγραφής για τους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2009- 2010 όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου

id: 
559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές πρέπει για την εγγραφή τους να υποβάλουν στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Λυκείου ή Αποδεικτικό αυτού ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο.
  2. Βεβαίωση Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
  3. Αίτηση Εγγραφής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο σπουδαστής/στρια δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικό διαγραφής από άλλη Σχολή, άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, όπου ο σπουδαστής/στρια ήταν ήδη εγγεγραμμένος/η.
  5. Έξι (6) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  6. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο.
  7. Αστυνομική Ταυτότητα (και φωτοτυπία επικυρωμένη).
  8. Εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη, σε περίπτωση που ο νεοεισαγόμενος/η δεν καταθέσει ο ίδιος/ια την αίτηση εγγραφής του/της στη Γραμματεία, αλλά δι' αντιπροσώπου.
  9. Δύο Ευρώ (2 &euro) για την αγορά φοιτητικού εισιτηρίου από τον ΟΑΣΑ.
  10. Πιστοποιητικά των κάτωθι Ιατρικών εξετάσεων: α) ακτινογραφία θώρακος, β) παθολογική και γ) δερματολογική εξέταση.

Το σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα μπορούν να παραλαμβάνουν οι σπουδαστές από το Ιατρείο του Πανεπιστημίου.

Οι εξετάσεις γίνονται σε οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο ή φορέα και για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του κρατικού φορέα, στον οποίο έγιναν.

Τα έντυπα με αριθ. 3, 6 χορηγούνται τις ημέρες των εγγραφών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

 

 

Αθήνα,31 Αυγούστου 2009

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018