Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών