Διακήρυξη Νο 160/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός βάσει του άρθρου 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών νυχτοφυλάκων / φυλάκων για τη φύλαξη κτηρίων του ΟΠΑ»

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018