Διακήρυξη Νο 158/2016 - Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πρωτότυπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ