Διακήρυξη Νο 152/2016 Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Ανακαίνιση Γραφείων»