Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2777

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 6848/ΦΕΚ 1680/15-12-2014 τ. Γ'
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24-2-2015
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:

  Άννα Ζαρκάδα του Κων/νου (αρ. Πρωτ. Αίτησης 665/24-2-2015)

  Αθανάσιος Κρυστάλης Κροντάλης (αρ. Πρωτ. Αίτησης 643/20-2-2015)

 • Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:

  Άννα Ζαρκάδα του Κων/νου (00000378813)

  Αθανάσιος Κρυστάλης Κροντάλης (00000378813)

 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής: 7η Συνεδρίαση/9-5-2016 (κοινοποίηση στο Τμήμα με την με αριθμ.πρωτ.: 145/9-5-2016 διαβίβαση του Αποσπάσματος Πρακτικών),
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής: 7η/2015-16/11-5-2016

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Πανηγυράκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Έμφαση στο Μάρκετινγκ» - ΦΕΚ Διορισμού 140/27-6-2002 τ. ΝΠΔΔ).
 2. Σιώμκος Γεώργιος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με Έμφαση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή» - ΦΕΚ Διορισμού 9/15-1-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 3. Αυλωνίτης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ Και Επικοινωνίας (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» - ΦΕΚ Διορισμού 128/23-7-90 τ.Ν.Π.Δ.Δ.).
 4. Σταθακόπουλος Βλάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» - ΦΕΚ Διορισμού 148/27-6-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.).

Εξωτερικά μέλη από ΑΕΙ της ημεδαπής:

 1. Δουβής Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Επαγγελματικού Αθλητισμού»-ΦΕΚ Διορισμού 1047/06.08.14 τ. Γ' ), σύμφωνα με τους ενημερωμένους πίνακες μέχρι τις 31-03-2015, του ΥΠΕΠΘ. Σημειώνεται ότι ο κ. Δουβής αναφέρεται στα μητρώα εξωτερικών μελών του Ιδρύματος ως Αναπλ. Καθηγητής Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Επαγγελματικού Αθλητισμού-ΦΕΚ Διορισμού 739/4.09.09 Τευχ. Γ'. Έγινε Διόρθωση στο Πατρώνυμο με το 757/7.09.2009 Τευχ. Γ΄).
 2. Βασιλειάδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»-ΦΕΚ Διορισμού 883/27-8-2012 τ. Γ').

Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

 1. Nicolas Papadopoulos, Καθηγητής του Sprott School of Business, του Πανεπιστημίου Carleton University (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Διεθνείς Επιχειρήσεις» Marketing and International Business).

Αναπληρωματικά εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 1. Χαλικιάς Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτική Ανάλυση σε Θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» - ΦΕΚ Διορισμού 716/25-7-2012 τ. Γ').
 2. Μπάλτας Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» - ΦΕΚ Διορισμού 1111/17/11/2010 τ.Γ').
 3. Κοκκινάκη Φλώρα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία Καταναλωτή» - ΦΕΚ Διορισμού 1420/6-12-2013 τ.Γ').
 4. Δημητριάδης Σέργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ»-ΦΕΚ Διορισμού 290/5-5-2011 τ.Γ').

Αναπληρωματικά εξωτερικά μέλη από Πανεπιστήμια της Ημεδαπής:

 1. Ανδρονικίδης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»-ΦΕΚ Διορισμού 734/15-7-2013 τ. Γ').
 2. Κουρεμένος Αθανάσιος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» -ΦΕΚ Διορισμού 458/4-12-2006 τ.Γ').

Αναπληρωματικό Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

 1. Γιώργος Χριστοδουλίδης, George Christodoulides, Καθηγητής, Marketing Group, Department of Management, Birkbeck University of London (Γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ - Marketing»).

Καταληκτική ημερομηνία για την υπόδειξη των δύο καθηγητών ή ερευνητών οι οποίοι θα υποβοηθήσουν την αξιολόγησή των υποψηφίων: 27/5/2016.

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και δύο αξιολογητών: 3 Ιουνίου 2016
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Υποψηφίου: 12 Ιουλίου 2016
 • Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Άννα Ζαρκάδα του Κων/νου
 • Αριθμός παρόντων μελών της Επταμελούς Επιτροπής: 6 μέλη
 • Αριθμός απόντων μελών της Επταμελούς Επιτροπής: 1 μέλος
 • Σύνολο θετικών ψήφων: 6 ψήφοι
 • Ονοματεπώνυμο δεύτερου καταλληλότερου υποψηφίου: Αθανάσιος Κρυστάλλης-Κροντάλης
 • Αριθμός παρόντων μελών της Επταμελούς Επιτροπής: 6 μέλη
 • Αριθμός απόντων μελών της Επταμελούς Επιτροπής: 1 μέλος
 • Σύνολο θετικών ψήφων: 6 ψήφοι