Διαδικασία πλήρωσης θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση»

id: 
2595

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 • ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 1850/ΦΕΚ 629/2-7-2015 τ. Γ'
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 8-9-2015
 • Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: Δράκος Αναστάσιος του Αθανασίου (αριθμ. Πρωτ. Τμ. 2665/7-9-2015)
 • Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (00000675075)
 • Ημερομηνία συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής: 2η /2015-16/13-11-2015
 • Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής: 4η /2015-16/27-1-2016

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Διαμάντης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»- ΦΕΚ Διορισμού 470/20-5-2008 τ.Γ')
 2. Κουρέτας Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση με έμφαση στη Διεθνή Χρηματοδοτική Διοίκηση»- ΦΕΚ Διορισμού 233/11-4-2007 τ.Γ').
 3. Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»- ΦΕΚ Διορισμού 112/18-2-2010 τ.Γ').
 4. Επίσκοπος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»- ΦΕΚ Διορισμού 207/7-10-2004 τ. ΝΠΔΔ).

Εξωτερικά μέλη από Πανεπιστήμια της Ημεδαπής

 1. Φίλιππας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοικητική»- ΦΕΚ Διορισμού 889/16-8-2013 τ. Γ').
 2. Κουσενίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»- ΦΕΚ Διορισμού 46/21-1-2013 τ. Γ').

Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής:

 1. Delis Manthos, Professor Financial Economics and Banking, Surrey Business School, University of Surrey, με γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική.

Αναπληρωματικά εσωτερικά μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 1. Σπύρου Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»- ΦΕΚ Διορισμού 383/16-6-2011 τ.Γ').
 2. Γιαμουρίδης Δανιήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»- ΦΕΚ Διορισμού 1363/31-12-2012 τ.Γ').
 3. Δράκος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»- ΦΕΚ Διορισμού 1196/8-11-2012 τ.Γ').
 4. Καλυβίτης Σαράντης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, (Γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοδοτική»- ΦΕΚ Διορισμού 917/11-11-2009 τ.Γ').

Αναπληρωματικά μέλη από Πανεπιστήμια της Ημεδαπής

 1. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»- ΦΕΚ Διορισμού 7/20-1-1999 τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 2. Τσιριτάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοικητική με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων»- ΦΕΚ Διορισμού 201/13-9-2001 τ. Ν.Π.Δ.Δ.).

Αναπληρωματικό μέλος από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής:

 1. Karanasos Menelaos, Professor of Economics and Finance, Brunel University, με γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική.

 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Προέδρου της Επταμελούς Επιτροπής και δύο αξιολογητών: 1-2-2016
 • Ημερομηνία Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή του Υποψηφίου: 22-2-2016
 • Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 • Αριθμός παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 7 μέλη
 • Αριθμός απόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής: 0
 • Σύνολο θετικών ψήφων: 7 Θετικοί ψήφοι