Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Κ. Ήντουνα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην τιμολόγηση"